Skip to content

Algemene voorwaarden Cad op maat

Algemene voorwaarden

Koninginnekruid 1 , 2871NP Schoonhoven

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder: Opdrachtnemer: Cad op maat, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer: 64609871 Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cad op maat recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. De opdrachtgever verschaft Cad op maat alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de opdracht.
3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn afgesproken dan is dit nimmer een fatale termijn.
4. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte of opdracht als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
5. Overleggen en projectbezoeken komen voor rekening van opdrachtgever op basis van regie.

Artikel 3. Bijzonder verloop en opzegging van de opdracht
1. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zodra de overmacht situatie 4 weken heeft geduurd.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Onder overmacht is mede begrepen het geval dat Cad op maat door een ziekte , geestelijk of lichamelijk , de opdracht niet meer naar behoren kan vervullen.

Artikel 4. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
2. Opdrachten die op regiebasis worden uitgevoerd worden gefactureerd met een van te voren afgesproken uurtarief.
3. Voor opdrachten met een verwachte omvang van meer dan 40 uur die niet geschiede op regiebasis gelden de volgende regels: 20% bij aanvang van de werkzaamheden, 50% bij gereed concept, 30% bij oplevering opdracht. Eventuele extra werkzaamheden welke niet in de offerte omschreven zijn geschiede op basis van regie met een vooraf afgesproken uurtarief.
4. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Aan de opdrachtgever kan vanaf het moment van in verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van termijnfacturen, dan heeft Cad op maat het recht de resterende werkzaamheden op te schorten.
5. Alle werkelijke door Cad op maat gemaakte kosten om tot voldoening van zijn declaraties te geraken zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Onder een verwijtbare fout wordt verstaan een fout die Cad op maat onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale wijze van vak uitoefening behoort te vermijden.
2. De door Cad op maat te vergoeden schade is per opdracht steeds beperkt tot een maximum van het bedrag van het honorarium.
3. Elke aansprakelijkheid van Cad op maat vervalt door het verloop van een half jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geƫindigd. Als de dag waarop de opdracht is geƫindigd , wordt aangemerkt de dag waarop Cad op maat de einddeclaratie terzake de opdracht heeft verzonden.
4. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden Cad op maat van aansprakelijkheid van dit risico te vrijwaren.
5. Cad op maat is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door Cad op maat ingeschakelde derden.
6. Cad op maat is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
7. De opdrachtgever heeft een eindcontrole functie en is daardoor verantwoordelijk voor niet ontdekte onjuistheden.

Artikel 6. Geschillen
1. Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Rekeningnummer: NL95 KNAB 0256 5818 19

K.v.K. 64609871

BTW nr. NL001561783B05